Nemzetközi döntőbíróság elé viszi Ukrajnát Oroszország

 Horvátország és Szerbia a Nemzetközi Bíróság előtt

Az orosz el­nök uta­sí­tot­ta kor­má­nyát, hogy vi­gye nem­zet­kö­zi dön­tő­bí­ró­ság elé Ukrajnát, ha az nem tel­je­sí­ti a de­cem­be­ri ha­tár­idő­re há­rom­mil­li­árd dol­lá­ros fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­gét. Vlagyimir Putyin szer­dán részt vett az orosz kor­mány ülé­sén, ame­lyen az Ukrajnával kap­cso­la­tos vi­ták is na­pi­rend­re ke­rül­tek.

Az Interfax orosz hír­ügy­nök­ség be­szá­mo­ló­ja sze­rint Anton Sziluanov pénz­ügy­mi­nisz­ter be­szá­mo­ló­já­nak meg­hall­ga­tá­sa után Putyin kü­lö­nös­nek ne­vez­te, hogy az Egyesült Államok nem haj­lan­dó ga­ran­ci­át vál­lal­ni Ukrajna Oroszországgal szem­ben fenn­ál­ló adós­sá­gá­ra. Úgy fo­gal­ma­zott, ha Washington annyi­ra bi­zo­nyos ab­ban, hogy Ukrajna jö­vő­re fi­ze­tő­ké­pes ma­rad ak­kor ta­lán va­la­hogy részt vál­lal­hat­na a koc­ká­za­tok meg­osz­tá­sá­ban a kö­vet­ke­ző négy év­ben.

Oroszország ko­ráb­ban fel­aján­lot­ta, hogy kész fel­té­te­lek­kel át­üte­mez­ni a de­cem­ber 20-án le­já­ró 3 mil­li­árd dol­lá­ros uk­rán adós­sá­got. A fel­té­te­lek kö­zött sze­re­pelt, hogy Kijev is­mer­je el, ál­la­mi hi­tel­ről van szó és nem ke­res­ke­del­mi hi­tel­ről, ahogy ezt ál­lít­ja. A má­sik fel­té­tel az volt, hogy a vissza­fi­ze­tés­re az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy egy nem­zet­kö­zi pénz­in­té­zet ga­ran­ci­át vál­lal­jon. Garanciát vál­lal­ni sen­ki nem volt haj­lan­dó.

Arszenyij Jacenyuk uk­rán mi­nisz­ter­el­nök kö­zöl­te, hogy áll­nak elé­be a bí­ró­sá­gi el­já­rás­nak. “Ha Oroszország el­já­rást in­dít Ukrajna el­len, ké­szek va­gyunk bí­ró­ság­ra men­ni Oroszországgal. Teljes egé­szé­ben fel­ké­szül­tünk” – mond­ta Jacenyuk új­ság­írók kér­dé­se­i­re vá­la­szol­va.

Az orosz el­nök ugyan­ak­kor uta­sí­tást adott az Ukrajnába irá­nyu­ló szén­szál­lí­tás fel­újí­tá­sá­ra, amit az­zal in­do­kolt, hogy az uk­rán áram­szol­gál­ta­tó vál­la­lat hely­re­ál­lí­tot­ta a Krím fél­szi­ge­tet ener­gi­á­val el­lá­tó négy ma­gas­fe­szült­sé­gű táv­ve­ze­ték egyi­két, így is­mét kap Ukrajnából ára­mot a fél­szi­get.

Egyúttal meg­bíz­ta az il­le­té­kes mi­nisz­te­re­ket az­zal is, hogy az Európai Unió és az Ukrajna kö­zöt­ti sza­bad­ke­res­ke­del­mi meg­ál­la­po­dás élet­be lé­pé­sé­ig foly­tas­sák a há­rom­ol­da­lú tár­gya­lá­so­kat, ame­lyek cél­ja az orosz ag­gá­lyok el­osz­la­tá­sa.

A meg­ál­la­po­dás ja­nu­ár 1-jén lép élet­be. Kedden és szer­dán Brüsszelben szak­ér­tői szin­tű egyez­te­tést tar­tott Oroszország, Ukrajna és az EU, és még a hó­nap fo­lya­mán el­kép­zel­he­tő egy mi­nisz­te­ri szin­tű ta­nács­ko­zás. Az ed­di­gi tár­gya­lá­sok ered­mény­te­le­nül vég­ződ­tek, így Oroszország gaz­da­sá­gi ér­de­ke­i­nek vé­del­mé­re hi­vat­koz­va to­vább­ra is azt ter­ve­zi, hogy Ukrajnára is ki­ter­jesz­ti az Európai Unió tag­ál­la­ma­it súj­tó orosz élel­mi­szer­em­bar­gót.

Moszkva ko­ráb­ban az uk­rán be­vi­tel kor­lá­to­zá­sá­ra vo­nat­ko­zó ter­ve­it az­zal in­do­kol­ta, hogy fél­ti pi­a­cát az Ukrajnán ke­resz­tül Nyugatról be­áram­ló el­len­őri­zet­len szár­ma­zá­sú és mi­nő­sé­gű ter­mé­kek­től.

(MTI)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s